line
vaše možnosti
line

Dárek zdarma
Doprava zdarma
Výprodej


line
Nejprodávanější
line
line
odběr novinek
line
Přihlásit odběr novinek:
ok
line
kontakt
line
operátor
Tel.: +420 776 202 314
E-mail: eshopsreklamou@email.cz

Obchodní podmínky pro podnikatele

§ 1 Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi společností Pavel Kocich - DRAKO se sídlem Dubné 230, 373 84 Dubné (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „klient“).
 2. Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky a občanským zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.
 3. Tyto podmínky jsou platné pro jakékoliv písemné i ústní formy uzavíraných smluv mezi dodavatelem a klientem. Elektronickým systémem („dále jen elektronický systém“) se pro účely těchto podmínek rozumí aplikace pracující v doménách velmiin.cz, které po zaregistrování a přihlášení klienta zobrazují ceny a umožňují následné objednání zakázky.

§ 2 Vymezení obchodního vztahu

 1. Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a klientem, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží nebo služeb klientovi.
 2. Klientem se dle těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, na niž právo ČR nebo SR nahlíží jako na podnikatele, a která v rámci své podnikatelské činnosti právně jedná s dodavatelem.
 3. Podnikatelem se dle těchto podmínek rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, dále se podnikatelem rozumí osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 4. Dodavatel je povinen upozornit každého klienta na existenci těchto podmínek a ke každé smlouvě (dále jen „objednávka“) přiloží jako nedílnou součást tyto obchodní podmínky nebo uvede odkaz na vlastní webové stránky uvedené v § 1 odst. 3, kde se každý klient může s těmito všeobecnými obchodními podmínkami před uskutečněním konkrétního obchodního vztahu seznámit. Smlouva může mít i elektronickou podobu.
 5. Klient odesláním smlouvy prostřednictvím elektronického systému či jinou písemnou nebo i ústní formou, kterou dává na vědomí vůli uzavřít s dodavatelem konkrétní obchodní vztah, také stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a klientem řídil těmito podmínkami.

§ 3 Registrace klienta emailovou či jinou písemnou komunikací nebo pomocí elektronickém systému

 1. Pro využívání elektronického systému za účelem uskutečnění objednávky je nutná registrace klienta, která dodavateli umožňuje získat přehled o využívání elektronického systému a klientovi usnadňuje a zabezpečuje objednávání.
 2. Požadované informace do registrace obsahuje registrační formulář.
 3. Při neúplných nebo zjevně nepravdivých údajích klienta, bude registrace bez upozornění smazána.
 4. Zaregistrováním klient souhlasí s uchováváním svých údajů v databázi podle zákona č. 101/2000 Sb. a občasným zasíláním marketingových nabídek. Současně souhlasí, že se bude řídit těmito podmínkami.
 5. Návštěvníci domén uvedených v § 1 odst. 3 se mohou také zaregistrovat k odběru aktualit, které jsou nepravidelně zasílány elektronickou poštou. Vyplněním klientské registrace klient současně souhlasí s odběrem aktualit.
 6. Požaduje-li klient zrušení odběru aktualit, využije odkazu v zápatí příchozí zprávy, nebo zašle na e-mail dodavatele žádost, že si nepřeje zasílat aktuality. Žádost musí být zaslána z e-mailu, pro který žádá zrušení.
 7. Požaduje-li klient zrušení klientské registrace, zašle na e-mail dodavatele žádost, že si přeje zrušit klientskou registraci. Žádost musí být zaslána z e-mailu, který je uveden v registraci. Dodavatel si ponechá informace o realizovaných zakázkách.
 8. Dodavatel se zavazuje, že uložené údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

§ 4 Přijetí objednávky

 1. Objednání zboží, resp. služeb klientem musí mít vždy písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná faxem, elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronického systému na výše uvedených webovských prezentacích dodavatele.
 2. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: název výrobku resp. služby, požadované množství, termín a místo dodání, způsob dopravy, obchodní jméno klienta, přesnou adresu jeho sídla, resp. místo podnikání, jméno osoby oprávněné jménem klienta jednat, včetně telefonického a emailového spojení. IČ a DIČ.
 3. Při objednávce elektronickým systémem jsou informace o klientovi uloženy v databázi a klient je po přihlášení již nemusí zadávat. Po přihlášení klienta se jakákoliv objednávka považuje za klientem autorizovanou. Za případné zneužití hesla nenese dodavatel odpovědnost.
 4. Objednávka s uvedením cen, dodacích a platebních podmínek platí za přijatou pouze tehdy, je-li dodavatelem potvrzena. Potvrzení proběhne v elektronickém systému, elektronickou poštou, nebo případně telefonicky.
 5. Termín dodání běží od potvrzení objednávky a zaslání kompletních a správných podkladů. Není-li některá z těchto podmínek splněna, posunuje se termín dodání o čas prodlení.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo dle konkrétní zakázky a jejího rozsahu určit, kdy postačí prostá objednávka, a ve kterých případech bude sepsána zvláštní písemná kupní smlouva nebo smlouva o provedení díla.
 7. Podpisem, nebo odesláním objednávky klient vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.

§ 5 Zrušení objednávky

 1. Chce-li klient zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele.
 2. Zrušení objednávky v době výroby není možné, klient je v takovém případě povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši.
 3. Do doby výroby se počítá časový úsek od zakoupení materiálů na konkrétní zakázku, nebo zahájení prací na zakázce až po její předání klientovi.
 4. Požaduje-li klient zrušení objednávky v době, kdy ještě nedošlo k nákupu materiálu, nebo zahájení prací, může klient objednávku písemnou formou ještě zrušit.

§ 6 Kvalita výrobků a služeb

 1. Dodavatel se zavazuje dodat výrobky či služby objednané klientem v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.
 2. Klient prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží nebo služeb uvedeném v elektronickém systému nebo prostřednictvím předchozí jakékoliv jiné písemné komunikace s dodavatelem a s tímto popisem souhlasí.
 3. Požaduje-li klient nestandardní kvalitu či provedení výrobku, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací nestandardní vlastnosti výrobku. V zájmu klienta doporučujeme dodat maketu výrobku.
 4. Klient bere na vědomí, že u objednávek čítajících větší množství totožných výrobků, jako je např. ofsetový tisk, sítotisk, tampónový tisk, či velkoformátový tisk může výskyt nekvalitních výrobků činit až 5% z celkového počtu dodaných výrobků.

§ 7 Ceny výrobků a služeb

 1. Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem dodavatele, resp. aktuální verzí elektronického systému a těchto podmínek. Jsou uváděny bez DPH, není-li uvedeno jinak.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.
 3. Zakázky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí zakázky.
 4. U zakázek, kde je dodavatelem dáno cenové rozpětí (např. grafické a programátorské práce), může se výsledná cena pohybovat kdekoliv v tomto rozmezí.
 5. Dojde-li v době od přijetí zakázky do nákupu materiálu prokazatelně ke změně vstupních cen materiálů, vyhrazuje si dodavatel, po dohodě s klientem, změnu kupní ceny v závislosti na změnách cen jednotlivých složek výrobních nákladů dodávaného zboží, zejména cen surovin.

§ 8 Autorská práva

 1. Autorská práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny dodavatelem pro klienta, náleží po zaplacení plné výše sjednané ceny klientovi jen v rozsahu a výhradně pro použití, na které byly klientem tyto práce u dodavatele objednány. Dodavatel si zejména pro tento typ zakázky vyhrazuje právo sepsat zvláštní písemnou kupní smlouvu nebo smlouvu o provedení díla, která jasně vymezuje rozsah použití firemních značek, log klientem.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo použít svůj copyright na všech výrobcích, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti výrobku klientem, např. multimediální prezentace.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo pořídit fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek výrobků a tyto záznamy či vzorky využít pro své reklamní účely i bez souhlasu klienta.
 4. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno klienta, případně období realizace a popis zakázky.

§ 9 Ustanovení o korekturách a podkladech

 1. U všech zakázek, jejichž součástí je grafické zpracování návrhu, bude klient vyzván k provedení korektury grafického návrhu.
 2. Dodavatel se zavazuje vyrobit zboží v souladu s návrhem, který byl při korektuře odsouhlasen.
 3. Podpisem, nebo emailovým potvrzením korektury přebírá klient odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Klient nese odpovědnost za takto vzniklé vady na zboží a je povinen zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného výrobku je považována za novou zakázku.
 4. U všech zakázek, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány zákazníkem, nese klient veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou, gramatickou úplnost a správnost výrobku.

§ 10 Platební podmínky

 1. Klient provádí úhradu zboží a služeb v hotovosti nebo předem na základě zálohové faktury.
 2. Při platbě předem na základě zálohové faktury bude vydáno zboží, popřípadě provedeny služby až okamžikem, kdy převedená částka naběhne na účet dodavatele a je disponibilní.
 3. Při dlouhodobé spolupráci může mít klient přiznánu bezhotovostní formu platby převodním příkazem se sjednanou lhůtou splatnosti. Standardní lhůta splatnosti je 10 dní. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. U zakázek nad 10.000,- Kč bez DPH, nebo dle uvážení dodavatele, kdy nebude prováděna 100% platba předem, je dodavatelem obvykle vyžadována záloha na zboží nebo služby. Dodavatel si vyhrazuje právo na stanovení výše zálohy dle okolností jednotlivých obchodních případů od 50 do 100% kupní ceny bez DPH. Obvykle se jedná o 75%.
 5. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn přerušit svá plnění vůči objednateli, a to až do okamžiku úplné úhrady všech dlužných částek. V takovém případě dodavateli neběží lhůty pro včasné plnění a objednatel není oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škod a sankcí vztahujících se k přerušení lhůt pro plnění dodavatelem.
 6. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

§ 11 Smluvní pokuty

 1. Pokud klient nepřevezme výrobek či službu ve sjednaném termínu a sjednaném místě, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý nedodržený termín převzetí.
 2. Pokud si klient i přes písemnou výzvu dodavatele nepřebere zboží ve lhůtě 30 dnů, je dodavatel oprávněn toto zboží zlikvidovat. Toto však nezbavuje klienta povinnosti zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady s likvidací zboží související.
 3. V případě, že na straně klienta dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý započatý měsíc prodlení.
 4. Jakékoliv ustanovení těchto podmínek o smluvní pokutě se nedotýká nároku dodavatele na náhradu škody a úroku z prodlení, které zůstávají nedotčeny.

§ 12 Reklamace

 1. Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady zboží.
 2. Reklamace musí být uplatněna písemně, s přesným vymezením reklamované vady.
 3. Dodavatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.
 4. Nelze-li vadu na výrobku odstranit, poskytne dodavatel klientovi slevu na výrobek s neodstranitelnou vadou.
 5. Nelze-li vadu výrobku zhojit opravou, ani slevou kupní ceny, vrátí dodavatel klientovi celou kupní cenu výrobku a ponechá si vadný výrobek.
 6. Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.

§ 13 Povinnosti dodavatele

 1. Dodavatel je povinen postupovat při výrobě s náležitou odbornou péčí.
 2. Dodavatel je povinen oznámit neprodleně klientovi, došlo-li ke změnám vstupních cen materiálu, které budou mít vliv na konečnou cenu výrobku.
 3. Není-li v objednávce stanoveno rozpětí ceny, do které lze výrobek dodat klientovi, je dodavatel povinen zastavit práce na výrobku až do doby, kdy bude změna ceny schválena klientem.
 4. Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Některé termíny z elektronického systému mohou mít časové rozmezí, ve kterém bude zakázka realizována podle vytížení dodavatele. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat klienta. Klient není oprávněn odmítnout dílčí dodávku zboží.
 5. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu ke klientovi, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

§ 14 Povinnosti klienta

 1. Klient je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku dodavatelem.
 2. Klient je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.
 3. Informace v bodech a), b) je klient povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu předání výrobku nebo služeb o časový okamžik odpovídající prodlení klienta. Pokud i přes výzvu dodavatele neposkytne klient potřebnou součinnost ve lhůtě stanovené dodavatelem, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po klientovi úhradu vzniklých nákladů.
 4. Klient je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem. V případě, že objednatel nebude poskytovat součinnost při převzetí zboží po dobu delší než 30 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V takovém případě, je dodavatel oprávněn ponechat si objednatelem uhrazenou zálohu jako smluvní pokutu za neposkytnutí součinnosti při převzetí zboží. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu tímto vzniklé škody.
 5. Klient je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k dodavateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

§ 15 Předání výrobku a doprava

 1. Po dokončení výroby bude klient vyzván dodavatelem, aby si převzal hotový výrobek, nebo bude sjednán termín převzetí.
 2. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, platí, že klient je povinen převzít hotový výrobek v místě určeném pro příjem a výdej zakázek.
 3. Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je klient povinen před převzetím výrobku doplatit dopravné, bylo-li sjednáno, a zbytek kupní ceny včetně DPH. Výjimku tvoří pouze případy zvláštního platebního styku ve smyslu § 10 těchto podmínek.
 4. Vyžaduje-li klient zaslání zakázky prostřednictvím dopravce, je tento dopravce odpovědný za včasné a bezeškodné přepravení zakázky a dodavatel nenese za tento způsob přepravy žádnou odpovědnost. Cena je stanovena dle ceníku příslušného dopravce.
 5. V případě, že dodavatel zabezpečí na přání klienta dopravu objednaného zboží či služeb z vlastních zdrojů předem písemnou formou s klientem dohodne cenu takovéto formy dopravy.
 6. V případě odstoupení od smlouvy ze strany klienta hradí veškeré případné náklady spojené s dopravou výrobku klient.

§ 16 Přechod vlastnictví

 1. Vlastnictví ke zhotovené věci přechází na klienta až po předání výrobku klientovi, nebo dopravci, a po zaplacení celé kupní ceny včetně DPH.
 2. Je-li splněna jen jedna z těchto podmínek, zůstává výrobek ve vlastnictví dodavatele až do splnění obou podmínek.

§ 17 Odstoupení od smlouvy

 1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 2. Odstoupení od smlouvy musí klient doručit na adresu sídla dodavatele.
 3. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.                             
 4. Zavazuje-li smlouva dodavatele k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může klient od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.
 5. Do doby převzetí zboží klientem je dodavatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí dodavatel klientovi peněžní prostředky přijaté od klienta bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený klientem.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut klientovi dárek, je darovací smlouva mezi klientem a dodavatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy klientem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a klient je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek. 

§ 18 Rozhodčí řízení

 1. Pro případ vzniku jakýchkoli sporů mezi dodavatelem a klientem, které nebudou vyřešeny na základě vzájemné dohody, se dodavatel a klient shodují na řešení těchto sporů prostřednictvím rozhodčího řízení, jehož zásady jsou popsány v následujícím odstavci.
 2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Sudištěm pro rozhodčí řízení je město Brno.

§ 19 Platnost všeobecných obchodních podmínek

 1. Všeobecné obchodní  podmínky jsou platné od data 1.8.2016.
 2. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
 3. Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem tj. s 30 denním předstihem před datem, od kterého je změna platná tuto oznámí druhým stranám prostřednictvím elektronické emailové zprávy s doručenkou.
 5. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s klientem.
 6. Dodavatel a klient se pro případ, že obchodní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, dohodli tak, že se obchodní vztah řídí českým právem.